ข้อสอบเก่า

1. ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง
ก.จนท.จราจรกดสัญญาณไฟจราจรสีแดงบริเวณทางร่วมทางแยกแสดงให้รถหยุด
ข.คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมีความเห็นกักยาม 3 วัน
ค.สว.จร.สั่ง จนท.ตร.จร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำสี่แยกไปปฏิบัติหน้าที่ประจำตู้บังคับสัญญาณไฟจราจร
ง.สว.ป้องกันปราบปรามสั่งผู้บังคับหมู่วิ่งรอบสถานีตำรวจ 10 รอบ
ตอบ.ก

2. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุผลที่จะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น
ก.30 วัน ข.60 วัน ค.90 วัน ง.120 วัน
ตอบ.ค

3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพอาศัยอำนาจตาม ม.49 และ ม.132 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริการกรุงเทพ 2528 ลง 27 ก.ย.47 ยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประกาศดังกล่าวจัดเป็นรูปแบบใด ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติทางปกครอง
ก.คำสั่งทางปกครอง ข.กฎ ค. ระเบียบ ง.ข้อบังคับ
ตอบ.ข

4.ผจว.ออกคำสั่งทางปกครองไม่อนุญาตให้นายสมชาย ผู้ฟ้องคดีดูดทราย นายสมชายรับทราบคำสั่งเมื่อ 20 เม.ย. นายสมชายต้องยื่นอุทธรณ์ต่อ
ผจว.ภายในวันใด
ก. 4 พ.ค.(พฤหัส) ข.5 พ.ค.(ฉัตรมงคลหยุด) ค.6 พ.ค.(เสาร์หยุด) ง. 8 พ.ค.(วันจันทร์)
ตอบ.ง

5. คำสั่งทางปกครองใด เป็นคำสั่งชนิดที่ต้องระบุเหตุผล
ก.คำสั่งให้สิทธิพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยของทางราชการ
ข.คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
ค.คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
ง.คำสั่งให้ตั้งสถานบริการ
ตอบ.ค

6. คำสั่งทางปกครองข้อใด ที่ต้องระบุวิธีการยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ในคำสั่งทางปกครองนั้นด้วย
ก. คำสั่งให้ออกจากราชการ ข.คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ค. คำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ง. คำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น
ตอบ.ก

7. ข้อใดถูกต้องเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ก.สามารถอุทธรณ์บังคับทางปกครองนั้นได้ และมีผลให้ต้องชะลอการบังคับนั้นไว้
ข.เมื่อยื่นอุทธรณ์ มีผลให้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นระงับทันทีจนกว่าจะพิจารณาเสร็จ
ค.คำสั่งดำเนินการตามบังคับทางปกครองจะอุทธรณ์ไม่ได้ ต้องฟ้องศาลให้เพิกถอนเท่านั้น
ง.ผู้ทำคำสั่งดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง จะสั่งทุเลาบังคับได้เองโดยจะมีการอุทธรณ์จากผู้ดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองหรือไม่ก็ได้
ตอบ.ง

8.ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธินำบุคคลใดเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้
ก. ทนายความ ข. บุตร ค. บิดา ง. คู่สมรส
ตอบ.ก

9. คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ ผู้อยู่ในบังคับทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จนท.บังคับให้ชำระค่าปรับได้ไม่เกินวันละเท่าใด
ก. 10,000 ข. 20,000 ค.30,000 ง.40,000 … (บาท)
ตอบ.ข

10. คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระเงินโดยถูกต้องครบถ้วน เมื่อเจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนผู้นั้นชำระภายในกำหนด
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแล้วแม้ไม่มีคำเตือน การดำเนินการข้อใดที่ จนท.ไม่อาจดำเนินการได้
ก.ฟ้องศาล ข. ยึดทรัพย์ ค.อายัดทรัพย์ ง.ขายทอดตลาดทรัพย์
ตอบ.ก

11.ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง
ก. คำสั่งตั้งกรรมการสืบสวนทางวินัย ข. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ค.ประกาศแจ้งผลสอบ ง. คำสั่งลงโทษทางวินัย
ตอบ.ค

12. ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์คำสั่งนั้น ผบช.ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้เพียงใด
ก. เฉพาะปัญหาข้อเท็จจริง ข. เฉพาะข้อกฎหมาย ค.เฉพาะใช้ดุลยพินิจความเหมาะสมในการลงโทษ ง. ทั้ง 3 ข้อ
ตอบ.ง

13.ข้อใดไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง
ก. คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ข. คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน ค.คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ง. สัญญาณไฟจราจรสีแดงให้รถหยุด
ตอบ.ค

14. ผบช.ออกคำสั่งทางปกครองย้าย ตชด.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในป่าลึกไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ ไปทำงานอำนวยการ ภายใน 3 วัน นับแต่ออกคำสั่ง เวลาผ่านไป 12 วัน
ตชด.นายนั้นออกจากป่าสามารถติดต่อได้ และ ผบช.งานใหม่ได้ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีไม่มารายงานตัวตามกำหนดราชการ ให้ท่านพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง
ก. คำสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงไม่ชอบ เพราะผู้บังคับบัญชาเดิมที่สั่งย้ายเท่านั้นที่สั่งตั้งกรรมการสืบสวนได้
ข. คำสั่งย้ายยังไม่มีผล เพราะผู้ถูกสั่งย้ายยังไม่ได้รับแจ้งคำสั่ง ทำให้คำสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงไม่ชอบ
ค. คำสั่งย้ายยังมีผลแล้ว นับแต่วันออกคำสั่ง โดยผู้ถูกสั่งย้ายไม่จำเป็นต้องได้รับแจ้งคำสั่ง แต่ การออกคำสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงไม่ชอบ
ง. คำสั่งย้ายมีผลตั้งแต่วันออกคำสั่ง โดยผู้ถูกย้ายไม่จำเป็นต้องรับแจ้งคำสั่ง และการออกคำสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงชอบแล้ว
ตอบ.ข

15.ข้อใดที่คู่กรณิไม่อาจขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้
ก. พยานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้น เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ
ข. คู่กรณีที่แท้จริง มิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ค.จนท.ไม่มีอำนาจที่จะทำทางปกครองนั้น
ง. คำสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนไปแต่ไม่เป็นสาระสำคัญในทางที่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณี
ตอบ.ง

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: