แนวข้อสอบ

คำสั่ง จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
0.พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ คือ ฉบับใด
ก.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
ค.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2538
ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2544

ตอบ.ง. มาตรา ๓ ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔

1.พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
ก.23 มกราคม 2551       ข.24 มกราคม 2551
ค.25 มกราคม 2551       ง.26 มกราคม 2551

ตอบ ก.ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑”

2.พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ใช้บังคับวันใด
ก.24 มกราคม 2551       ข.25 มกราคม 2551
ค.26 มกราคม 2551       ง.27 มกราคม 2551

ตอบ ก. มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3.พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนมีกี่ลักษณะ กี่หมวด กี่มาตรา
ก.4 ลักษณะ 10 หมวด 138 มาตรา      ข.5 ลักษณะ 11 หมวด 139 มาตรา
ค.4 ลักษณะ 11 หมวด 138 มาตรา       ง.5 ลักษณะ 12 หมวด 139 มาตรา

ตอบ.ข.5 ลักษณะ 11 หมวด 139 มาตรา

4. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ใครเป็นผู้รักษาการ
ก.นายกรัฐมนตรี        ข.นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค.รัฐมนตรี                  ง.ปลัดกระทรวง

ตอบ.มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

5.ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะ ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ก.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญ ข.คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ค.บททั่วไป ง.ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตอบ.ก.มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.”
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

6.ก.พ. ย่อมาจากข้อใด
ก.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน       ข.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ค.คณะกรรมการพลเรือน                         ง.สำนักงานคณะกรรมการพลเรือน

ตอบ.ก.มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.”

7. ข้อใดต่อไปนี้ “ผิด” เกี่ยวกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า ก.พ.
ข. ประธาน ก.พ. คือ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า5คน แต่ไม่เกิน7คน
ง. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ3ปี

ตอบ ตอบ ข้อ ข. ผิด ที่ถูกต้องคือ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 6)

8.ข้อใด ไม่มี อ.ก.พ.สามัญ
ก.อ.ก.พ.กอง      ข.อ.ก.พ.กรม      ค.อ.ก.พ.จังหวัด      ง.อ.ก.พ.กระทรวง

ตอบ ก. มาตรา ๑๔ ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. สามัญ” เพื่อเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กระทรวง” โดยออกนามกระทรวง
(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรม เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กรม” โดยออกนามกรม
(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด

9. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก.ก.พ.ค.      ข.กพ.ค.      ค.กพค.      ง.ก.พค.

ตอบ.ก. มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.”
มาตรา ๒๕ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปี
(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอัยการพิเศษประจำเขตหรือเทียบเท่า
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าตามที่ ก.พ. กำหนด
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา
และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

10. ข้อใดถูกเกี่ยวกับเกณฑ์อายุของกรรมการ ก.พ.ค.
ก. ไม่ต่ำกว่า35ปี      ข. ไม่ต่ำกว่า40ปี      ค. ไม่ต่ำกว่า45ปี      ง. ไม่ต่ำกว่า50ปี

ตอบ ข้อ ค. ไม่ต่ำกว่า45ปี

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: