ข้อ21-30

21.ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน
ก.ทั่วไป     ข.วิชาการ     ค.อำนวยการ     ง.บริหาร     จ.สามัญ

ตอบจ. (บริหาร ,อำนวยการ ,วิชาการ ,ทั่วไป)

22.ข้อใด ไม่ใช่ ระดับของข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ
ก.ปฏิบัติการ
ข.ชำนาญงาน
ค.ชำนาญการพิเศษ
ง.เชี่ยวชาญ
จ.ทรงคุณวุฒิ

ตอบ ข.ประเภทวิชาการ (การพิเศษ ,เชี่ยวชาญ ,วุฒิ)
มาตรา ๔๖ ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีดังต่อไปนี้
(๑) ตำแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับสูง
(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับสูง
(๓) ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชำนาญการ
(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
(๔) ตำแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชำนาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
(ง) ระดับทักษะพิเศษ

23.มาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ว่าด้วยเรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ก.มาตรา 27     ข.มาตรา 35     ค.มาตรา 53     ง.มาตรา 57

ตอบ ค.มาตรา ๕๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น
โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาตรา 57 เกี่ยวกับ ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ก.การบรรจุและแต่งตั้งระดับสูงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการกระทรวง กรม ให้ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนที่ขึ้นตรงต่อนายกหรือรัฐมนตรี เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
นำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ อนุมัติแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง
ข.การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ให้ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนที่ขึ้นตรงต่อนายกหรือรัฐมนตรี เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ค.การบรรจุและแต่งตั้ง ประเภทอำนวยการระดับสูง ให้รัฐมนตรี สั่งบรรจุแต่งตั้ง
ง.การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 การย้ายตามมาตรา 63 การให้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา 9 ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้สั่งบรรจุแต่งตั้ง

ตอบ. ค.การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ให้ปลัดกระทรวง เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

25.ข้อใด ไม่ใช่ จรรยาข้าราชการพลเรือน
ก.การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ข.ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
ค.การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ง.การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
จ..การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตอบ.ก. มาตรา ๗๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี
มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ( ยึดหมั่นยืนหยัด ,ซื่อสัตว์รับผิดชอบ ,โปร่งใสตรวจสอบ ,ไม่เลือกปฏิบัติ ,มุ่งผลสัมฤทธิ์)
(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
(๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

26. ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการในข้อใดเป็นลำดับแรก
ก.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี นโยบายแบบแผนของทางราชการ
ข.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม
ค.ต้องอุทิศเวลาให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งมิได้
ง.ต้องรักษาความลับของทางราชการ

ตอบ.ข. มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ (ซื่อสัตย์ สุจริต ต้องมาก่อน)
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
(๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ
หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย
(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
(๑๑) กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

27.โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน มีกี่สถาน
ก. 2สถาน     ข. 3สถาน     ค. 4สถาน     ง. 5สถาน

ตอบ.ง.มาตรา ๘๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดเงินเดือน (๓) ลดเงินเดือน (๔) ปลดออก (๕) ไล่ออก
( ทัณฑ์ ,ตัด ,ลด ,ปลด ,ไล่ )

28. ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน
ก.ภาคทัณฑ์     ข.ตัดขั้นเงินเดือน     ค.ลดขั้นเงินเดือน     ง.ปลดออก      จ.ไล่ออก

ตอบ.ข.ตัดขั้น

29.ข้าราชการพลเรือนที่ถูกให้ออกจากราชการให้อุทธรณืภายในกี่วัน
ก.15วัน     ข.30วัน     ค.45วัน     ง.60วัน

ตอบ ข. มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐
(๑)ป่วย (๓)ขาดคุณสมบัติ (๕)ไม่มีประสิทธิภาพ (๖)หย่อนความสามารถ (๗)ผิดวินัยร้ายแรง และ (๘)ต้องโทษจำคุก
ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง

30. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การให้ออกจากราชการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน
ก.30วัน     ข.60วัน     ค.90วัน     ง.120วัน

ตอบ.ง.มาตรา ๑๑๘ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ (ให้ออก)(ให้เวลานานมาก)ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทำให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: